En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Föllingsö odlingslandskap

Föllingsö odlingslandskap

Föllingsö odlingslandskap
Den hägnade gärdesgården vid sidan av Vackra vägen skiljer Hästhagen från åker- gärdet Qvarngärdet. Här vid Hästhagen finns lämningar i form av järnåldersrösen, både gravar och odlingsrösen. På andra sidan gärdesgården, på Qvarngärdets östra del, finns ett 20-tal odlingsrösen samt några fossila åkrar omgärdade av ängsytor. Här framträder väl tillhörande åkerterrasser, hak och öppna diken.

 Vy från Vackra vagen

Vy från Vackra vagen
Föllingsö säteri, från 1700-talet, omges av ett ålderdomligt odlingslandskap med åkrar, beteshagar och slåtterängar.
Här finner Du också torp, trägärdesgårdar, odlingsrösen och gamla vägar. Vid "Vackra vägen" finns lämningar från järnåldern.
I hagarna som betas av kor, hästar och får påträffas en artrik flora och fauna.
Föllingsö ägs av Riddarhuset som givit Länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag att sköta odlingslandskapet.

Invid sjön uppfördes på 1630-talet den första säteribyggnaden. På 1700-talet byggdes dagens huvudbyggnad i sen barockstil. Den flankeras av fyra flyglar. Den norra flygeln närmast huvudbyggnaden, är troligen 1600-talsbyggnaden.
Slåtterängen var det viktigaste markslaget i det äldre odlingslandskapet. För 150 år sedan fanns det på Föllingsö 4 - 5 gånger så mycket äng som åker. Tillsammans bildade de inägomarken.

Slåtterängsfloran har levt kvar. Bland de cirka 30-talet hävdgynnade blommorna och gräsen kan nämnas nattviol, kattfot, svinrot, darrgräs, smörbollar, mandelblom och fältgentiana.

Skötselplan. Upprättad 1991 - 1992

Den 17 oktober 1991 beslutade Kommun- fullmäktige i Kinda Kommun att anta Områdes-bestämmelser för Föllingsö 3:1
med flera i Kisa, Kinda Kommun. (Områdesbestämmelserna gäller egentligen för en golfbana. Trots överklagande gäller de fortfarande).

En skötselplan har upprättats av Läns- styrelsen i Östergötlands län. Planförfattare har varit Hans Sandberg. Avsnitt som behandlar de kulturhistoriska förhållandena har sammanställts av Clas Tollin, Kultur- geografiska institutionen, Stockholms Universitet. Under arbetets gång har Carin Clareus och Hans Liman, båda länsstyrelsen, kommit med värdefulla synpunkter på skötselplanens innehåll.

Storskifte och enskifte på Föllingsö skedde 1820. Det nu utförda restaureringsarbetet har till stor del följt 1820 års storskifteskarta.

Välkommen att besöka det öppna, leende landskapet kring Föllingsö, vid sjön Nedre Föllingen.

Vägvisning till Föllingsö Odlingslandskap finns från väg 134, omedelbart utanför tätorten Kisa, in till parkeringsplatsen vid den stora slalombacken Tolvmannabacken i Kisa.
Föllingsö säteri omges av ett omväxlande odlingslandskap som brukats under mycket lång tid. Åkrar, ängar och hagar bildar tillsammans med trägärdesgårdar, torp, vägar, odlingsrösen och 2000-åriga gravar ett ålderdomligt landskap av största värde.
Redan under äldre järnåldern (500 f.Kr - 400 e.Kr) bodde det människor på Föllingsö. Husterrasser, små åkrar, odlingsrösen och gravar är de synliga spåren.

FILUNGXHEDHE, så skrevs Föllingsö år 1278. Förledet FILUNGX- kommer av ett äldre namn på sjön Föllingen. -HEDHE betyder ed, dvs en led/ett vad över ett vattendrag. Föllingsö betyder följaktligen leden, vadstället, vid sjön Föllingen.

Övergripande Mål
Ändamålet med skötseln av Föllingsö är att bevara och delvis rekonstruera ett ålderdomligt herrgårdslandskap. Landskapets rumsliga indelning av inäga och utmark med dess fauna och flora, ska väl framträda, levandegöras och göras begripligt så att besökare får en förståelse för äldre tiders odlingslandskap. Planeringen för friluftslivet bör sålunda vara inriktat på att informera besökarna om de värden som är knutna till de kulturhistoriska elementen samt till områdets flora och fauna.

Litteratur
Adelsköld, C., 1990. Föllingsö en karolinergård med anor.
En bok om Kisa socken, Band 1 och band 2. 1973 - 1976.

Närmare upplysningar:

Turistbyrå
Telefon: 0494-194 10
E-post: turistbyran@kinda.se
Besöksadress: Stora Torget 5, Kisa

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Telefon: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Adress: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping

Sjön Nedre Föllingen

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial