En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Stadgar 2012

STADGAR FÖR KISA- VÄSTRA ENEBY HEMBYGDSFÖRENING

Innehållsförteckning:

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär

§ 2 Hembygdsföreningens ändamål

§ 3 Hembygdsföreningens organisation

§ 4 Medlemsmöten

§ 5 Medlemskap i Hembygdsföreningen

§ 6 Avgifter

§ 7 Ordinarie årsmöte

§ 8 Extra årsmöte

§ 9 Hembygdsföreningens styrelse

§10 Räkenskaper och revision

§11 Stadgeändring

§12 Upplösning av Hembygdsförening

§13 Förvärv och försäljning av fast egendom

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Kisa- Västra Eneby Hembygdsförening. Föreningen är medlem i Östergötlands Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Kisa och Västra Eneby församlingar.

Medlem i hembygdsföreningen är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund. Medlem i hembygdsförening har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Hembygdföreningens ändamål och verksamhet

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet. Föreningens ändamål är att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte
bl a genom att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk
och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

 • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen.
 • att insamla intressanta föremål och handlingar med anknytning till bygden i nutid och i gången tid och katalogisera dessa.
 • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
 • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
 • att bibehålla kunskapen om första gruppen emigranter från Kinda till Nordamerika.

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.

§ 3 Hembygdsföreningens organisation

 • 3.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
 • 3.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
 • 3.3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

§ 4 Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor. Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 5 Medlemskap i Hembygdsföreningen

 • 5.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen (§ 2) angivna värderingarna och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalats.
 • 5.2 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.

§ 6 Avgifter

 • 6.1 Medlem erlägger till föreningen den årsavgift som årsmötet beslutar. Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.
 • 6.2 Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.
 • 6.3 Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 7 Ordinarie årsmöte

 • 7.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
 • 7.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 7.3 Kallelse till årsmöte tillställes medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Kallelse kan också ske genom annons i lokalpress.
 • 7.4 Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsända.
 • 7.5 Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst fem ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.
 • 7.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
  a. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
  b. Val av årsmötesfunktionärer:
  *mötesordförande
  *mötessekreterare
  *två protokollsjusterare och rösträknare
  c. Fastställande av dagordning
  d. Årsredovisning:
  *verksamhetsberättelsen
  *bokslut
  *fastställande av resultat- och balans-räkningarna
  *föredragning av revisorernas berättelse
  *fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  e. Val av:
  *ordförande för nästkommande
  *verksamhetsår
  *ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren (ledamotsomdeltagit i styrelsens möten mindre än 50 % bör inte väljas om)
  *ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
  *två revisorer för nästkommande verksamhetsår
  *ombud till det regionala
  *hembygdsförbundets årsmöte
  *torpkommitté
  *byggnadskommitté
  *Peter Casselkommitté
  *val av registreringskommitté
  *valberedning om högst femledamöter, varav en sammankallande två värdinnor
  f. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
  g. Fastställande av avgifter till föreningen
  h. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret

  Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

 • 7.7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.
 • 7.8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stagar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 8 Extra årsmöte

 • 8.1 Extra årsmötet ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
 • 8.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.
 • 8.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
 • 8.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 9 Hembygdsföreningens styrelse

 • 9.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
 • 9.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålparagraf och årsmötets beslut.

Härutöver åligger det styrelsen

 • att fastställa delegationsordning avseende styrelse och arbetsutskott/kommittéer samt i förekommande fall för anställd personal.
 • att såsom arbetsgivare svara för verksamheten, vilket bland annat innebär ansvar för att verksamheten bedrivs med effektivitet, med god personalpolitik och med iakttagande av de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.
 • att svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel.
 • att till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter som dessa begär.
 • 9.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår. Styrelsen ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.
 • 9.4 Föreningens styrelse har sitt säte där Hembygdsgården är belägen annars där ordföranden är bosatt.
 • 9.5 Föreningens styrelse ska bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter, nämligen ordförande och minst sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antalet ersättare ska vara minst två.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.

 • 9.6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
 • 9.7 Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock att ersättare...
 • 9.8 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse eller ledamot av föreningens valberedning.
 • 9.9 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.
 • 9.10 Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt av styrelsen fastställd delegationsordning. Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.
 • 9.11 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock en gång varje månad. Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Datum för nästa sammanträde ska framgå av det senaste mötets protokoll. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
 • 9.12 Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter utsedda av styrelsen. Av föreningen anställd personal kan inte ensam teckna firman. Teckningen av föreningens postgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen. Giro och bank tecknas alltid av två personer i förening.
 • 9.13 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material. Liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensamansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 10 Räkenskaper och revision

 • 10.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
 • 10.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.
 • 10.3 Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
 • 10.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall, för att bli gällande, antagas av två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum och skall ett av dessa vara årsmöte. För att föreslagen ändring skal bli gällande, fordras dessutom att minst två tredjedelar vid båda föreningsmötena röstar för ändringsförslaget.

§ 12 Upplösning av Hembygdsförening

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

Beslutar föreningen om dess upplösning, skall föreningens samtliga tillgångar och åtaganden överföras till Kinda kommun.

§ 13 Förvärv och försäljning av fast och lös egendom

Hembygdsföreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt. För varje sådant ställningstagande rekommenderas hembygdsföreningen att rådgöra med det regionala förbundet.

Foto: (C) Adam Byrne

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial