En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2013

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Lars-Ola Nysten
Vice ordförande: Bengt Sundin
Kassör: Leif-GöranFredriksson
Sekreterare: Katarina Svartz – Saint Cyr
Vice sekreterare: Elisabeth Karlsson

Övriga ledamöter:
Ing-Marie Kronström
Pär-Magnus Jonsson
Sören Jonsson

Styrelsesuppleanter:
Kenneth Magdesjö
Göran Djurstedt
Mattias Karlsson

Ordförande har ordet:
Ännu ett år har gått. Det sägs att tiden går fort när man har roligt och mycket att göra och mycket att göra har det varit på hembygdsgården under 2013. Utöver de vanliga arrangemangen har vi också tagit fram och utformat ett Arboretum, byggt ett garage till den skänkta brandbilen och arrangerat en skördemarknad. Visst är det roligt med nya saker och att utveckla verksamheten på vår hembygdsgård. Vi ska känna oss stolta för det vi har gjort. Det är vi med gemensamma krafter som har fixat allt detta Tack alla ni som hjälpt till! Nu laddar vi om för nya utmaningar 2014.
/Lars-Ola Nysten

Följande kommittéer har under året varit verksamma:
Byggnadskommittén, Torpkommittén, samt Peter Cassel-kommittén.

Medlemmar:
Antalet medlemmar har under 2013 varit 330 betalande. 16 är ständiga medlemmar.

Anställningar:
Föreningen har under verksamhetsåret haft Raymond Johansson samt Adam Byrne anställda.

Tillbyggnad av logen slutfördes under hösten och brandbilen är på plats
Se bildspel nedan


Byggnadskommittén
Byggnadskommitténs medlemmar har under året varit Lars-Ola Nysten, Karl-Oskar Pettersson och Leif-Göran Fredriksson. Vår vaktmästare Raymond har arbetat med det löpande underhållet. Utöver sedvanligt underhåll av våra byggnader, såsom av tak, hängrännor och fönster, har även fönster på herrskapsdasset och handelsboden kittats och målats. Tiotalet personer har i större eller mindre omfattning medverkat i utförda arbeten. Handelsboden har gåtts igenom och alla saker har plockats ur inför ombyggnad. Skomakeriet har flyttats till logens övervåning och handelsboden kommer nu att byggas om invändigt så att hela byggnaden blir handelsbod. Under året har också ny gärdesgård mot Arboretum uppförts. Tillbyggnad av logen slutfördes under hösten och brandbilen är på plats. Under våren 2014 kommer här att iordningställas ett brandförsvarsmuseum.

Årets torpvandring till Malma och Krogsfall - klicka på bilden ovan

Torpkommitténs verksamhet 2013
Kommitténs medlemmar under 2013; Göran Djurstedt (sammankallande), Sören Andersson, Pär Johansson, Bruno Germundsson, Risto Laine och Pär Kronström. Under våren hölls två möten där riktlinjer drogs upp inför årets torpvandring, som genomfördes söndagen den 15 september vid Malma och Krogsfall, där ett 40-tal personer deltog. Nya skyltar sattes upp vid Kungskällan och Källstugan, utmed gamla Riksväg 34. Vid Kungskällan skall, enligt historien, Sveriges konung Adolf Fredrik av Holstein - Gottorp, stannat och släckt sin törst strax före sin död 1771. Vid Krogsfall naturreservat gav Pär Johansson och Bruno Germundsson information om växter och olika torp som funnits i omgivningen. Karl-Oskar Pettersson berättade om gården Krogsfall, där även Birger Fridh mindes sin barndoms dagar. Göran Djurstedt är den som tagit fram alla uppgifter angående Kungskällan och Källstugan. 2014 års torpvandring kommer att ske den 7 september.

Identifikationsgruppen på Kisa Hembygdsgård - klicka på bilden ovan

Adam Byrne har under 2013 oförtröttligt arbetat vidare med restaurering, scanning och publicering av nya bilder i föreningens databas Kindabild. De sista plåtarna från Adolf Stahres arkiv har publicerats och totalt finns där nu 76 000 filer tillgängliga i databasen i form av foton och arkivtext. Den största andelen av bilderna från denna utgivning finns i Erik Falks samling. (Nästan allt vi har från 1930-talet, samt lite från 1940- och 1950-talet) Arbetet med att komplettera databasens bilder har fortskridit som under tidigare år. I januari 2013 tilldelades Kindabild Lions Kulturpris 2013, med motiveringen ”Ett gediget arbete”.

Idun Lovén Foto: Eric Falk - Sommaren 1933

Idun Lovén Foto: Eric Falk - Sommaren 1933
(Ett av årets fotografier på kindabild.se)

Konstnärinnan Idun Lovén. Drev en målarskola i Stockholm. Hon var född 1916 i Växjö och avled 1988 i Solna. Konstskolan grundades 1920 av en målare och en skulptör, Edward Berggren och Gottfrid Larsson.
1958 övertogs Berggrens målarskola av konstnären Idun Lovén, skulptur infördes igen som en linje bredvid målarlinjen och namnet blev Konstskolan Idun Lovén. Hon hade sommarboende i Hägerstad. www.idunloven.se Källa: Gerd Pettersson.

Identifikationsgruppen har fortsatt sitt arbete med att identifiera personer och platser på fotografierna i Kindabilds databas. Gruppen, som med åren lockat allt fler besökare, har i dag cirka 20 aktiva deltagare och har haft 17 sammankomster under 2013, där Gerd Pettersson varit ansvarig tillsammans med Leif-Göran Fredriksson och Raymond Johansson. Identifikationsgruppen hade en utställning på Kisa Bibliotek mellan 10:e juni och 30:e augusti. Sammanlagt har under 2013 omkring 600 nya bilder fått information kring personer och miljöer; en ovärderlig komplettering till denna unika bilddatabas. Föreningen har dock ännu inte rönt någon framgång i dialogen med Kinda kommun, kring den framtida utvecklingen av databasen.

Till sist, bildspel från årets julfest 2013 - se nedan

Skolan på hembygdsgården
Totalt har cirka trettio personer arbetat med barn- och ungdomsverksamheten på hembygdsgården under 2013. Den ideella tiden varierar från allt mellan 5 till 60 timmar per person. Som vanligt har Marie-Louise Marthall Fredriksson hållit i trådarna för arrangemang och samordningen av den pedagogiska verksamheten. Omkring 600 skolbarn har haft aktiviteter på vår hembygdsgård. Varje årskurs har delats upp i mindre grupper som sedan gått runt på de olika stationerna, som vi anpassat efter elevernas ålder. De som besökte oss kommer från: Förskolan (4-5-åringar) från Kisa med fyra klasser. Förskoleklass (6-åringar) från Kisa med två klasser. Lågstadiet (Åk 1,2 o 3) från Kisa med tre klasser. Årskurs två från Rimforsa med en klass. Årskurs två och tre från Horn med en klass. Årskurs fem från Kisa med en klass. Årskurs åtta från Kisa med 4 klasser om sammanlagt 100 elever samt medföljande personal.

Omkring 600 skolbarn har haft aktiviteter på vår hembygdsgård - Klicka på ovan bild

De yngre barnen har bland annat tillverkat ”burkfioler”, vindsnurror, björkvispar, fjärilar och luffarslöjdsarbeten. De har besökt affären, deltagit i en gammal skollektion, lyssnat på skrönor, ”undersökt” stenyxor och andra gamla verktyg, skurat mattor, bykt och varit med om mat o bak på gammaldags vis mm. Åttorna har haft egna uppdrag att lösa i de olika miljöerna i byggnaderna under en historiedag på hembygdsgården, där de även bjöds på våfflor.

Naturligt arboretum - klicka på bilden ovan

Hembygdsföreningen har under 2014 genomfört och avslutat ett LONA-projekt (den statliga satsningen på lokal och kommunal naturvård). Syftet med projektet har varit att skapa ett ”naturligt arboretum” på hembygdsgårdens mark i sluttningen ner mot sjön.
Projektet påbörjades under mars med gallring av en del lövträd samt röjning av lövsly. Under en lördag i maj deltog nästan 20 personer med risdragning, vilket senare skottades under augusti. Under augusti stängslades även området med fårstängsel och under några veckor på sensommaren betades ”hagen” av några får på lån från Mjölkvik. 18 skyltar har framtagits i projektet som berättar om de olika trädslagen samt om hur de använts i det gamla bondesamhället. Två ekar har hamlats och en tall har katats.

Skördemarknaden - klicka på bilden ovan
Här invigs vårt arboretum av landshövding Elisabeth Nilsson.

Under höstmarknaden förrättades en invigning av vårt arboretum av landshövding Elisabeth Nilsson. Under marknaden byggdes även ett antal meter trägärdesgård från dansbanan upp mot Nedre loftboden. I storleksordningen 400 arbetstimmar har lagts i projektet och cirka 26 Tkr har förbrukats. Projektet har slutrapporterats till länsstyrelsen och föreningen kan efter godkänd slutrapport rekvirera i projektet upparbetade kostnader, vilket förväntas kunna ske under första halvåret 2014. Styrelsens förhoppning är att kunna utveckla användandet av denna del av hembygdsgården.

Verksamhet 2013

Verksamhet 2013
Föreningens verksamhet har även under 2013 varit intensiv med många arrangemang, såväl årligt återkommande som nya. Engagerade medlemmars ideella insatser har varit den avgörande framgångsfaktorn för verksamheten. En arbetsgrupp på fyra personer har träffats vid fem tillfällen för att planera och organisera genomförandet av Peter Casseldagen, skördemarknaden samt julmarknaden.

Hembygds- och Peter Casseldag - klicka på bilden ovan

Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten, ett planeringsmöte inför allsången, ett informellt möte i december samt årsmöte. Under vår och höst har det genomförts två arbetsdagar, där vi städat och rustat anläggningen. Liksom tidigare år har vi också tillsammans med Kinda kommun och Kinda lokalkommitté Sveriges Nationaldag ansvarat för arrangemanget av nationaldagsfirandet. Sommarens våffelcaféer med guidning av logen lockade ca 250 besökare, samma som föregående år.

Kisa allsång 2013 - klicka på bilden ovan
Mats Paulson, tjejgruppen Cookies n Beans, Jenny Wall, Daniel Yngwe och husbandet: Fredrik ”Frallan” Jonsson, Jens Back, Kjell Gustavsson, Erik Zentio och Henrik Nilsson. Allsångsledare: Willy Svahn Foto: Ing-Marie Wallin

Den 20:e juli arrangerades en kombinerad Hembygds- och Peter Casseldag under ”Amerikaveckan”, där vi bjöd på en familjedag med marknadsstånd, buskspel, teater och sedvanlig emigrantlunch m.m. Dagen lockade många besökare och vi serverade över 100 luncher. Liksom de senaste åren var juli månad den med högst besöksfrekvens (2016 personer), där allsångskvällen p.g.a. väderförhållandena dock endast lockade omkring 800 besökare.

Heldagsutflykt för föreningens medlemmar till Tåkern och Omberg

Heldagsutflykt för föreningens medlemmar till Tåkern och Omberg
I augusti arrangerades, liksom de senaste åren, en heldagsutflykt för föreningens medlemmar. Denna gång med Tåkern och Omberg som utflyktsmål och 35 personer deltog. Nytt arrangemang för i år var den skördemarknad som gick av stapeln i slutet av september och som rönte stor uppskattning och gav ett glädjande överskott. I samband med detta invigdes också hembygdsgårdens arboretum av vår landshövding Elisabeth Nilsson.

Berättarafton med Suhr och Svae

Berättarafton med Suhr och Svae
Höstens vis- och berättarafton med Suhr och Svae lockade ett 30-tal personer. Årets upplaga av den traditionsenliga ”Julstämning på hembygdsgården” gav en lyckad avslutning på årets aktiviteter med många nöjda hantverkare och besökare. Sammanlagt har drygt 6700 personer besökt hembygdsgården under 2013, varav föreningens olika programpunkter lockat drygt 3300 besökare. Antalet som besökt vår hembygdsgård via uthyrning, guidning och besök i parken uppskattas till drygt 1100 personer. Därutöver tillkommer den fasta uthyrningen till Rotarys sammankomster. Den största andelen har i år besökt oss mellan maj och september. Uppskattningsvis har minst 100-talet personer varit mer eller mindre engagerade i ideellt arbete för hembygdsföreningen under 2013 och beräknas ha lagt ner 6580 arbetstimmar, varav 2640 på administrativt arbete, 3240 timmar i samband med arrangemang och 680 timmar på underhåll.

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial